1. Inleiding

De stichting Almeerse Belangengroep voor Recreatie en Integratie verstandelijk gehandicapten (ABRI) is een vrijwilligersorganisatie. De stichting ontstond op 14 augustus 1995 uit een – al zeer langlopende – samenwerking tussen diverse organisaties. Tot 1993 was zij een werkgroep van het dienstencentrum verstandelijk gehandicapten. Na de opheffing van het dienstencentrum bood de Sociaal Pedagogische Dienst (SPD) onderdak aan de werkgroep en twee jaar later werd de werkgroep omgezet in een stichting.

De stichting ABRI is niet meer weg te denken uit de Almeerse samenleving als het gaat om de doelgroep: mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders, verzorgers, verwanten en vrienden. ABRI verzorgt activiteiten voor deze doelgroep. Zij houdt zich ook bezig met belangenbehartiging, beleidsontwikkeling, voorlichting en publiciteit, kennisoverdracht en doorverwijzen naar andere instanties indien nodig.

Sinds 1 april 1997 beschikt ABRI over zelfstandige huisvesting in gebouw “de Hoek” en sinds 2000 over een bezoldigde coördinator. Vanaf 2006 wordt er ook elk jaar subsidie toegekend voor een coördinator die zich inzet voor speciale projecten. Daarnaast kan ABRI rekenen op een grote groep vrijwilligers. Hun aantal ligt meestal rond de zestig.

Alle activiteiten worden gefinancierd op basis van gemeentelijke subsidies, fondsen en donaties.

ABRI is een kleine stichting, met grote daadkracht. Activiteiten en nieuwe initiatieven worden voortvarend opgepakt door de twee coördinatoren van ABRI. Regelmatig wordt er door andere partijen een beroep gedaan op hun expertise en enthousiasme, en nooit tevergeefs. De gemeente betrekt ABRI steeds vaker bij beleidsontwikkelingen. Zelfs landelijke Tv-programma’s weten ABRI te vinden wanneer zij een item willen maken over verstandelijk gehandicapten.

2. Visie

De rechten en plichten van alle mensen zijn vastgelegd in de “Universele Verklaring Van de Rechten Van de Mens”. De visie van ABRI is gebaseerd op de gedachte dat deze rechten en plichten ook gelden voor mensen met een verstandelijke handicap. Het verschil is alleen dat zij hierbij meer ondersteuning en begeleiding nodig hebben dan andere mensen.

ABRI vindt het essentieel dat wordt uitgegaan van iemands mogelijkheden en niet van iemands beperkingen. ABRI werkt daarom altijd vanuit de visie “mensen in hun eigen kracht zetten”.

3. Doelgroep

De doelgroep van ABRI bestaat uit inwoners van Almere die een verstandelijke handicap hebben. Deze groep is naar schatting 700 personen groot en groeit nog steeds, niet in de laatste plaats door de vergrijzing. Ongeveer de helft van de totale doelgroep neemt daadwerkelijk deel aan de activiteiten van ABRI. Een veel groter deel is van de activiteiten op de hoogte door voorlichting: persberichten, de website en door het verspreiden van flyers en brochures.

4. Doelstelling

In de statuten van stichting ABRI wordt de doelstelling als volgt omschreven:

“Het ondernemen en bevorderen van activiteiten alsmede belangenbehartiging en kennisoverdracht ten behoeve van mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders, verzorgers en verwanten. Dit alles gericht op maximale participatie, emancipatie en ontplooiing.”

De eerste 15 jaar lag de focus van ABRI vooral op recreatie. Daarna is deze focus verschoven en zijn arbeidsparticipatie en integratie steeds belangrijker geworden. Dat is in overeenstemming met het huidige overheidsbeleid, waar arbeidsparticipatie en deelname aan de samenleving hoog in het vaandel staan. ABRI onderschrijft dat beleid van harte, niet in de laatste plaats omdat uit vele praktijkervaringen en divers wetenschappelijk onderzoek telkens weer blijkt dat een zinvolle levensinvulling iemand gelukkiger en gezonder maakt.

5. Geschiedenis

Sinds 1988 organiseert de stichting ABRI activiteiten voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders/verzorgers, verwanten en belangenbehartigers.

De stichting ABRI  is als werkgroep gestart in 1987. Zij is ontstaan uit verschillende organisaties die op het terrein van toen nog “Geestelijk Gehandicapten” werkzaam waren. Op 14 augustus 1995 is de stichting ABRI officieel opgericht.